Spletno mesto v podporo uvajanja evra je delovalo od februarja 2006 do junija 2007.
Časovni potek menjave
Uvedba evra v podjetjih

Delnice

Kapitalske družbe so morale prilagoditi svoj osnovni kapital, delniške družbe (d.d.) oz. družbe z omejeno odgovornostjo (d.o.o.) pa tudi nominalne vrednosti delnic oz. osnovne vložke novi nominaciji, ki je v obstoječih okvirih zahtevala tudi redenominacijo. V skladu z mednarodno uveljavljenim pristopom je Slovenija za lažjo izvedbo prehoda na evro uvedla tudi kosovne delnice, pri katerih posebna redenominacija ni potrebna.

Ker se je postopek prehoda na evro v Sloveniji izvajal po scenariju "velikega poka", družbe niso imele na razpolago prehodnega obdobja preteklih pristopnic EMU (3 leta). ZGD-1 se je zato usmeril v to, da so lahko družbe izvedle ukrepe za prehod na evro že v okviru redne letne skupščine v poslovnem letu 2006.

V skladu z ZGD-1 so družbe same na skupščini izbrale svoj način prehoda na evro.

Kakšne spremembe se obetajo?

Družbam, ki so bile ustanovljene ali so vložile predlog za ustanovitev pred dnem uvedbe evra, je predlagatelj omogočal še nadaljnjo veljavnost zneskov nominalnih delnic in osnovnega kapitala v tolarjih do ustrezne uskladitve.

Družbe, ki želijo ohraniti nominalni koncept delnic, so lahko od trenutka, ko je bil določen tečaj zamenjave, oblikovale ustrezne skupščinske sklepe, ki so tolarske zneske delnic z nominalnim zneskom in osnovnega kapitala uskladile z zneski v evrih, kot jih določa ta zakon. Vendar pa je bilo te skupščinske sklepe mogoče vpisati šele z dnem uvedbe evra (sklepi na zalogo) ali usklajenimi statutarnimi določbami.

Družbe, ki bodo želele uvesti kosovne delnice, so to lahko storile že pred trenutkom, ko je bil znan tečaj zamenjave. Sama uvedba kosovnih delnic namreč ne posega v nominalna razmerja in določbe. Obenem pa je lahko skupščina pooblastila upravni odbor ali nadzorni svet, da sam z dnem uvedbe evra izvede preračun osnovnega kapitala ob upoštevanju tečaja zamenjave in z zamenjavo tolarskih zneskov z zneski v evrih izvede manjši "redakcijski" poseg v statutarne določbe, ki opredeljujejo znesek osnovnega kapitala družbe.

Po dnevu uvedbe evra bodo družbe, ki prehoda ne evro še niso izvedle, soočene s t.i. blokado registra, ki jim bo omogočila spremembo vpisa registrskih podatkov o osnovnem kapitalu samo, če bodo istočasno s kapitalsko spremembo izvedli tudi ustrezno prilagoditev na evro.

Okrožnica javnim družbam [pdf, 134 Kb], ki zadeva priporočilo za konverzijo lastniških vrednostnih papirjev, ki so jo pripravili Agencija za trg vrednostnih papirjev, Ljubljanska borza in KDD (16. maj 2006)