Spletno mesto v podporo uvajanja evra je delovalo od februarja 2006 do junija 2007.
Vaše vprašanje
Pogosta vprašanja

Pogosta vprašanja - Ekonomska in monetarna unija

Kaj je Ekonomska in monetarna unija oz. EMU?

Ekonomska in monetarna unija (EMU) predstavlja proces usklajevanja gospodarskih politik držav članic EU in temelji na evru ter skupni denarni politiki, katere osnovni cilj je ohranjanje stabilnosti cen. Po uradni interpretaciji Komisije je EU od 1. januarja 1999 dejansko v ekonomski in monetarni uniji. Od takrat vse države članice EU sodelujejo v EMU, tudi če še niso vstopile v območje evra in prevzele evra kot skupne valute. To pomeni, da je tudi deseterica novih držav članic, vključno s Slovenijo, sodelovala v EMU že od trenutka, ko so vstopile v EU.

Evropska unija vodi skupno monetarno politiko, ki zahteva tesno usklajene ekonomske politike držav članic in temelji na skupnem trgu. Pogoj je spoštovanje meril na področju stabilnost cen, zdravih javnih financ ter gospodarske rasti. Uvedba evra pomeni prenos pristojnosti za vodenje denarne politike na evrosistem, vendar prinaša tudi določene makro in mikroekonomske koristi.

Kateri predpisi določajo EMU?

Predpisi, ki določajo pravila delovanja EMU in njeno oblikovanje so naslednji:

  • Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti (členi 98 -124)
  • Protokol o Statutu ECB in ESCB
  • Protokol o postopku v zvezi s čezmernim primanjkljajem
  • Protokol o konvergenčnih merilih iz člena 121 (prej 109j) Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti
  • Zbirka predpisov (Compilation of community legislation on economic and monetary union)

Kdo izvaja denarno politiko v EMU?

Monetarno politiko območja evra določa in izvaja evrosistem. Njegov poglavitni cilj je ohranjanje stabilnosti cen, tj. ohranjanje stopnje inflacije blizu 2% v srednjeročnem obdobju. Evrosistem izvaja devizne posle in upravlja z deviznimi rezervami držav območja evra ter podpira nemoteno delovanje plačilnih sistemov.

Evrosistem, ki ga sestavljajo Evropska centralna banka in 13 nacionalnih centralnih bank držav območja evra, vodijo organi odločanja pri ECB.

Kako poteka koordinacija ekonomskih politik v EMU?

Ekonomske politike držav članic EU spadajo med zadeve skupnega pomena in morajo biti koordinirane na ravni EU, t.j. v okviru Sveta EU v sestavi finančnih ministrov - ECOFIN. Prispevati morajo k doseganju ciljev EU v skladu z načeli odprtega tržnega gospodarstva, učinkovite alokacije resursov, stabilnosti cen, zdravih javnih financ in denarnih pogojev ter vzdržne plačilne bilance.

EU določa za države članice širše smernice ekonomske politike na področju proračunske politike, strukturne politike, trga dela in zaposlitvene politike. ECOFIN, ki predstavlja multilateralni nadzor, oceni ekonomsko situacijo in skladnost s Širokimi smernicami ekonomske politike ter oblikuje priporočila državi članici EU v primeru neskladja s smernicami.