Spletno mesto v podporo uvajanja evra je delovalo od februarja 2006 do junija 2007.
Splošne informacije
Potek uvedbe
Bankovci in kovanci
Ekonomska in monetarna unija

Kaj je konvergenčno poročilo

Država lahko uvede enotno evropsko valuto evro le, če izpolnjuje t.i. konvergenčna merila. Izpolnjevanje teh meril in pripravljenost države na uvedbo evra v ločenih dokumentih ocenjujeta Evropska komisija in Evropska centralna banka (ECB) *, in sicer redno na dve leti, izredno pa na zahtevo države. Letos obe instituciji za države članice Evropske unije pripravljata redno konvergenčno poročilo, ki ga bosta objavili jeseni. Slovenija, ki želi evro uvesti s 1. januarjem 2007, je 2. marca letos zaprosila za pripravo individualnega konvergenčnega poročila.

Evropska komisija in ECB v ločenih poročilih preverita usklajenost nacionalne zakonodaje s Pogodbo in Statutom Evropskega sistema centralnih bank in ocenita, ali je bila dosežena visoka stopnja konvergence glede na štiri merila (stabilnost cen, javnih financ, menjalnega tečaja in dolgoročnih obrestnih mer).

Pozitivno poročilo obeh institucij je prvi korak na poti do pozitivne odločitve k uvedbi evra v državi. Evropska komisija namreč na podlagi ugodne ocene sproži nadaljnji postopek in Svetu EU predlaga sprejem sklepa o odpravi statusa izjeme, s katero je lahko država znotraj evropske denarne unije ohranjala svojo nacionalno valuto in bila oproščena uresničevanja enotne denarne politike ESCB. Poleg tega določi datum uveljavitve te odločitve, ko se domača valuta dejansko zamenja za evro. V pristojnosti Sveta EU pa je tudi določitev nepreklicnega tečaja zamenjave domače valute za evro.

Po opravljeni razpravi na ravni predsednikov vlad oz. držav v okviru junijskega Evropskega sveta bo sprejem dokončnih odločitev glede uvedbe evra v Sloveniji v rokah Sveta EU v sestavi finančnih ministrov (ECOFIN), ki bo o tem odločal na zasedanju 11. julija 2006.

* Člen 122 (2) Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti določa, da morata Evropska komisija in Evropska centralna banka Svetu EU poročati o napredku "držav članic z odstopanjem" glede usklajenosti njihovih nacionalnih zakonodaj s Pogodbo kot tudi glede doseganja visoke stopnje trajnostne konvergence.