Spletno mesto v podporo uvajanja evra je delovalo od februarja 2006 do junija 2007.
Aktualno
Dodatni viri

Komisija predlagala Sloveniji prevzem evra januarja 2007

Bruselj, 16. maj 2006
Evropska komisija je danes zaključila, da je Slovenija dosegla visoko raven trajnostne ekonomske konvergence skupaj z ostalimi državami članicami in da izpolnjuje potrebne pogoje za prevzem evra. Komisija na podlagi konvergenčnega poročila predlaga Svetu, da Slovenija prevzame evro 1. januarja 2007. Končno odločitev bodo julija sprejeli finančni ministri EU po posvetovanju z Evropskim parlamentom in po razpravi na ravni predsednikov držav in vlad na vrhu, ki bo potekala junija letos.

"Slovenija izpolnjuje konvergenčna merila, kar je dosežek, ki je posledica stabilno naravnane politike in reform ter vodi Komisijo k temu, da predlaga prevzem evra januarja 2007. Ker se bo Slovenija pridružila območju evra, je pomembno vedeti, da se prizadevanja ne končajo s prevzemom evra. Evro prinaša velike ugodnosti, toda tudi pomembne odgovornosti v smislu vzdrževanja tako makroekonomske stabilnosti kot konkurenčnosti države v enotnem monetarnem okolju", je povedal Joaquín Almunia, komisar za ekonomske in monetarne zadeve. Dodal je: Slovenija mora prav tako pospešiti in dokončati bistvene praktične priprave, s katerimi bo zagotovila nemoten prehod, vključno z ukrepi za neupravičeno povišanje cen.

Člen 122(2) Pogodbe zahteva, da Komisija najmanj vsaki dve leti ali na zahtevo države članice oceni, kako države članice z odstopanjem 1 izpolnjujejo pogoje za polno sodelovanje v ekonomski in monetarni uniji. Danes sprejeto poročilo odgovarja na prošnjo po oceni, ki so jo predložile slovenske oblasti Komisiji in Evropski centralni banki 2. marca letos. Litva je preložila podobno prošnjo 16. marca.

V svojem ti. konvergenčnem poročilu Komisija ocenjuje, ali je Slovenija dosegla visoko raven trajnostne konvergence, ki se določa z merili, navedenimi v členu 121(1); ocenjuje se stanje javnih financ, stabilnost cen, stabilnost menjalnega tečaja in konvergenca dolgoročnih obrestnih mer. Prav tako se pregleda usklajenost pravnega okvira s Pogodbo. Tudi ECB je danes izdala konvergenčno poročilo, kot to predvideva Pogodba.

Rezultati konvergenčnega pregleda Komisija ugotavlja, da je Slovenija dosegla visoko raven trajnostne ekonomske konvergence, kot določa Pogodba. Komisija zato predlaga Svetu, da odpravi odstopanje za Slovenijo s 1. januarjem 2007.

Inflacija
Povprečna stopnja inflacije v Sloveniji v zadnjih dvanajstih mesecih do marca 2006 je bila 2,3 odstotka, kar je pod referenčno vrednostjo 2,6 odstotka. Slovenija je upoštevala referenčno vrednost od novembra 2006 in glede na današnje stanje jo bo tudi nadaljevala v prihodnjih mesecih. Izboljšanje stabilnosti cen je osnovano na trdnih temeljih, toda Slovenija mora še naprej ohranjati svoje okolje nizke inflacije in vzdrževati ugodni konkurenčni položaj, vključno s premišljenim proračunom in ustreznim razvojem plač.

Stanje javnih financ
Od pristopa k EU Slovenija ni bila nikoli predmet postopka v zvezi s čezmernim primanjkljajem. Njen javnofinančni primanjkljaj se je leta 2004 in 2005 zmanjšal zaradi kombinacije cikličnih dejavnikov in političnih ukrepov in lani dosegel 1,8 odstotka BDP. Splošni javni dolg ostaja pod pragom, ki ga določa Pogodba, in je nekaj pod 30 odstotki BDP. Glede na konvergenčni program z decembra 2005 se bo s proračunsko strategijo javnofinančni primanjkljaj leta 2008 postopoma zmanjšal na 1 odstotek BDP. Ekonomsko-finančni svet meni, da so proračunski cilji izvedljivi, tveganja, ki ob tem nastanejo, uravnovešena, toda dodaja, da je treba nekatere konsolidacijske ukrepe še opredeliti. Zlasti svetuje Sloveniji, da usmeri napore v izravnavo proračuna in sprejme ukrepe za izboljšanje dolgoročne trajnosti.

Menjalni tečaj
Slovenski tolar je vključen v mehanizem ERM II od 28. junija 2004 in do odločitve Sveta julija letos bo v tem mehanizmu že več kot dve leti. V teh dveh letih pred konvergenčnim pregledom tolar ostaja blizu osrednjega tečaja ERM II.

Dolgoročne obrestne mere
Od vstopa v ERM II junija 2004 je razpon donosa dolgoročnih državnih obveznic v primerjavi z evro območjem ostal med 10 in 70 osnovnih točk, kar kaže na uspešnost slovenskega konvergenčnega procesa. Dvanajstmesečno povprečje dolgoročnih obrestnih mer kaže na zmerno upadanje v celotnem ocenjevalnem obdobju. Do marca 2006 je bila povprečna dolgoročna obrestna mera v Sloveniji 3,8 odstotka, kar je precej pod referenčno vrednostjo 5,9 odstotka.

Pravna konvergenca
V konvergenčnem poročilu iz leta 2004 je Komisija sklenila, da slovenska zakonodaja ni bila popolnoma usklajena s Pogodbo ES in statutom ESCB/ECB. Vse neskladnosti so bile sedaj odpravljene in slovenska zakonodaja je skladna z zahtevami iz Pogodbe in s statutom ESCB/ECB.

1 Desetim državam, ki so postale članice Evropske unije maja 2004, je bilo odobreno odstopanje od prevzema evra, saj še niso izpolnjevale ustreznih pogojev.

Vir: Evropska komisija