Spletno mesto v podporo uvajanja evra je delovalo od februarja 2006 do junija 2007.
Aktualno
Dodatni viri

GZS pričenja z evro monitoringom

Ljubljana, 10. april 2006
Danes Gospodarska zbornica Slovenije začenja z vrsto pogovorov z vodstvi izbranih podjetij zato, da bi ugotovila v kateri fazi priprav na prevzem evra so, jih vzpodbudila k intenzivnejšim pripravam in opozorila na kritične točke. Evro monitoring se začenja na pobudo Banke Slovenije in Ministrstva za finance, ki vodita nacionalni Koordinacijski odbor za tehnične priprave za prevzem evra. Prevzem evra je načrtovan za 1. januar 2007, zato se priprave intenzivirajo na vseh ravneh. V odboru je Gospodarska zbornica Slovenije zadolžena za komuniciranje s podjetji in pomoč gospodarstvu za lažji prehod na novo valuto.

Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) bo, skupaj z vodstvi izbranih podjetij, ugotavljala, v kateri fazi priprav na novo valuto so, kje pričakujejo ozka grla, kaj je možno še urediti v zvezi z zakonodajo in predpisi, kakšna je ocena stroškov ipd. Izpostavljena so predvsem področja kot so plačilni promet, dvojno označevanje cen, davčni vidik, stroški, IT, cenovna politika. To je tudi priložnost vzpodbuditi podjetja k intenzivnejšim pripravam in jih opozoriti na morebitne kritične točke procesa. GZS je, na osnovi evropskih izkušenj, oblikovala opomnik, ki ga bo uporabljala pri razgovorih v vseh podjetjih. Po opravljenih razgovorih bo jeseni pripravljen vprašalnik za širši krog podjetij, t.i. "evrochecklist", ki bo kasneje izšel v obliki posebne zloženke. V prvo fazo monitoringa bo vključenih 20 podjetij in 5 računovodskih servisov.

GZS je uspešno izvedla kar nekaj aktivnosti za lažji prehod podjetij na evro. Med drugimi je Združenje za trgovino pripravilo devet seminarjev na temo dvojnega označevanja cen, ki se jih je udeležilo preko 700 predstavnikov podjetij. Potekajo delavnice za prepoznavo gotovine. Združenje za turizem in gostinstvo je sodelovalo pri oblikovanju določb Pravilnika o načinu dvojnega označevanja cen blaga in storitev v tolarjih in evrih pri posameznih vrstah in načinih ponujanja blaga in storitev, v katerem so uveljavili tudi izjemo za mejne prodajalne. Center za poslovno usposabljanje je, v sodelovanju z območnimi gospodarskimi zbornicami, organiziral vrsto splošnih seminarjev o evru.

V GZS deluje posebna strokovna projektna skupina za evro. Prek GZS spletnega portala, revije Glas gospodarstva, Klicnega centra in vseh oblik svetovanj pa so podjetjem - članicam GZS dnevno na voljo vse potrebne informacije o pripravah na evro.

Vir: Gospodarska zbornica Slovenije - Služba za komunikacije