Spletno mesto v podporo uvajanja evra je delovalo od februarja 2006 do junija 2007.
Aktualno
Dodatni viri

Vlada RS sprejela zavezo o nezviševanju cen zaradi prehoda na evro

7. december 2006
Vlada RS je na današnji seji sprejela zavezo, da zgolj zaradi prehoda na novo evropsko valuto ne bo povečevala denarnih zneskov, določenih v predpisih in drugih pravnih aktih, ki jih sprejema ali predlaga oziroma na katere ima vpliv v skladu s svojimi pristojnostmi, in nalaga vsem ministrstvom, organom v sestavi, vladnim službam in upravnim enotam, da to zavezo spoštujejo do zaključka obdobja prehoda na evro.

Vlada priporoča sodiščem in drugim državnim organom, organom lokalnih skupnosti, nosilcem javnih pooblastil, drugim osebam javnega prava in gospodarskim družbam, ki so v delni ali večinski lasti države, da zavezo ob prehodu na evro pri oblikovanju denarnih zneskov spoštujejo do zaključka obdobja prehoda na evro. Vlada nalaga ministrstvom in vladnim službam, da z vsebino tega sklepa seznanijo svoje organe v sestavi, nosilce javnih pooblastil, drugim osebam javnega prava in gospodarskim družbam, ki so v delni ali večinski lasti države, na svojem delovnem področju. Ministrstvo za javno upravo z vsebino sklepa seznani upravne enote, Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko pa občine. Vlada priporoča stanovskim združenjem, da si prizadevajo za sprejem cenovne zaveze ob prehodu na evro pri oblikovanju cen gospodarskih subjektov, do zaključka obdobja prehoda na evro.

Vir: Urad vlade za informiranje